חודש: ינואר 2017

הודעת הועדה המחוזית על הפקדת התוכנית

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':101-0309914 שם התכנית:רחוב הארזים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

תוכנית ההתחדשות העירונית ברחוב הארזים הופקדה להתנגדויות הציבור

מנהלת פרויקט הארזים שמחה לעדכן את בעלי הדירות על התקדמות הפרויקט, כחודש לאחר הפצת החוזר הקודם בנובמבר 2016.   אנו שמחים לעדכן כי התקבל אישור סופי של לשכת התכנון להפקדת התכנית להשגות הציבור (התנגדויות) לתקופה הקבועה בחוק של 60 יום.

Top