חודש: ספטמבר 2013

הנדון: הודעה על כינוס אסיפה כללית של דיירי הבניין אשר ברחוב הארזים

                                                 תאריך: _______________ לכבוד מר/גב' ___________ מרח' הארזים ______ בית הכרם, ירושלים א.ג.נ. הנדון: הודעה על כינוס

פרוטוקול מנהלת הארזים – 29.8.2013

נוכחים: יוסי תורג'מן, אביגיל ון קרפלד, חיים רוטנברג, דני שוקרון, ניר חסון, עדו רעם 1.      דני מעדכן: א. לאחר מספר דחיות שנבעו מסיבות בירוקרטיות תתכנס הועדה הבינמשרדית תתכנס ב-29.9, כדי לדון בין היתר בפרוייקט הארזים. ב.      האדריכל קרלוס פרוס ממשיך

Top