הנדון: הודעה על כינוס אסיפה כללית של דיירי הבניין אשר ברחוב הארזים

                                                 תאריך: _______________
לכבוד
מר/גב' ___________
מרח' הארזים ______
בית הכרם, ירושלים
א.ג.נ.
הנדון: הודעה על כינוס אסיפה כללית של דיירי הבניין אשר ברחוב הארזים___
1.       הינך מוזמן לישיבת האסיפה הכללית של דיירי הבניין  שתתקיים ביום __________ _  בשעה _________  ב__________________________.
2.       בהתאם להנחיות היועץ המשפטי המלווה, עלינו לייסד את המנהלת העוסקת בקידום פרויקט בינוי ופינוי כגוף פורמאלי, על מנת שהמנהלת תוכל לפעול תחת מנדט שניתן לה מבעלי הדירות, עפ"י התקנון המצוי של וועדי בתים ונספח תפקידי וסמכויות המנהלת.
3.       על סדר היום:   
א.      בחירת 5 נציגים לוועד הבית בבניין, אשר שחלקם ישמשו גם כנציגי הבניין במנהלת פרויקט בינוי-פינוי ברחוב הארזים. שני הנציגים שנבחרו ראשונים ברוב קולות הדיירים ישמשו בהתאמה כיושב ראש ומזכיר האסיפה הכללית של הבניין.
ב.      אישור נוסח התוספת לתקנון הבית המשותף, (להורדת תקנון הבית המשותף לחץ  כאן)
כתובת אתר האגודה לתרבות הדיור)  לתקנון) www.tarbut-hadiur.gov.il
 שעניינה פרויקט פינוי-בינוי ברחוב הארזים  מצורף בהמשך.
4.       מי אשר נבצר ממנו להשתתף בכינוס האסיפה, יוכל להעביר ייפוי כוח בכתב לבעל דירה אחר לייצגו באסיפה זו. יש לציין שם ושם משפחה מלא מספר בניין, ומספר הדירה.
5.       בני זוג אינם מחויבים להגיע שניהם לאסיפה, היות ולכל דירה זכות הצבעה אחת.  בעלים במשותף, יש להביא ייפוי כוח של אחד הצדדים.
6.       החלטות מחייבות של האסיפה,יתקבלו  עפ"י הכללים של תקנון וועד הבית המשותף , וכן נוהל מניין חוקי (קוורום) לקיום האסיפה
אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם כדי לקדם את הפרויקט החשוב לכולנו.
שאלות וברורים , העברת יפויי כוח , ניתן ליצור קשר באמצעות האתר והטלפונים המפורסמים בו.
                                               שנת בניה ובריאות, ובהצלחה לכולנו
שנה טובה
                                                                     וועד ההקמה
מנהלת הארזים
נספח תוספת לתקנון הבית המשותף (התקנון המצוי)
א.    מטרה:
לפעול לקידום פרויקט "התחדשות עירונית" בדרך של בינוי-פינוי, ברחוב הארזים 8, 10, 12, 14, ירושלים.
ב.      הגדרות
1.      "המתחם" – הבניינים 8, 10, 12, 14 ברחוב הארזים, ירושלים.
2.     פרויקט הארזים (להלן גם: "הפרויקט") – פרויקט "התחדשות עירונית" במתחם, בדרך של בינוי-פינוי.
3.      "מנהלת הארזים" – כלל הגופים ובעלי התפקידים המפורטים להלן, שנבחרו לפעול בשמם של דיירי המתחם על מנת לקדם הפרויקט.  
4.    "המנהלת"– גוף המורכב מ- 20 חברים, שנבחרו באסיפות הכלליות של כל בניין במתחם כחברי וועדי הבניינים (חמישה חברים מכל בניין), ושסמכויותיו הם כמפורט בתוספת זו. המנהלת תפעל ככל שהדבר יידרש בועדות משנה. בכל ועדת משנה יהיו 3 עד 5 חברים וכו'.
5.              "קבינט המנהלת" (להלן גם:"הקבינט") – גוף המורכב מ-8 חברים + יו"ר, שסמכויותיו והליך בחירת חבריו הם כמפורט בתוספת זו. 
6.              "קוורום"  – מספר חברים מינימלי הדרוש לקיום, אסיפה או ישיבה של אחד הגופים, בהתאם לאמור בסעיף. לעניין כינוס ישיבות הנהלת או הקבינט וקבלת החלטות, במידה ולא הגיע קוורום מספק, הודעה של יו"ר על זימון מחדש בתוך 5 ימים על הישיבה יתקבלו   החלטות בקוורום מספק של 50%, והחלטות אלו יהיו תקפות ומחייבות.
ג.             כללי :
7.              מנהלת הארזים, על גופיה ובעלי תפקידיה תפעל על פי האמור בתוספת זו, ועל פיה בלבד.
8.               מנהלת הארזים והקבינט אינם מוסמכים להתחייב בשם הדיירים במתחם התחייבויות כספיות כלשהן, ואולם ניתנת להם הסמכות לקבל את כל ההחלטות הנדרשות לצורך קידום הפרויקט.
9.              מנהלת הארזים והקבינט יחדלו מפעילותם רק בתום אכלוס כלל הדירות שיבנו בפרויקט לטובת דיירי המתחם ובסיום תקופת הבדק בדירות אלה.
10.          כל המוסדות ובעלי התפקידים במנהלת הארזים ילוו על ידי היועץ המשפטי של הפרויקט ויקבלו ממנו יעוץ.
ד.            קבינט המנהלת
ד.1  הליך בחירת חברי הקבינט ויו"ר הקבינט והמנהלת המורחבת
11.   שמונה חברי הקבינט ויו"ר הקבינט והמנהלת ייבחרו מבין 20 חברי המנהלת ועל ידם, באופן שלכל בניין יהיה לפחות נציג אחד בקבינט. אופן ההצבעה ותוצאותיה ירשמו בפרוטוקול שיחתם על ידי  חברי המנהלת.
12.   חבר במנהלת יכול להציע עצמו כאחד משמונה המועמדים לקבינט, וכן להציע עצמו כמועמד התשיעי לכהונת יו"ר הקבינט ויו"ר המנהלת.  
13.    לצורך בחירת חברי הקבינט נדרש קוורום של לפחות 11 מבין 20 חברי המנהלת, בין אם בעצמם ובין באמצעות מיופה כוח מטעמם, ובתנאי שכל חברי המנהלת קיבלו הודעה על מועד קיומה של הישיבה, 14 ימים מראש.  
ד.2     סמכויות הקבינט:
14.   ואלה סמכויות הקבינט:
א.             לייצג הדיירים במתחם במשא ומתן ובמגעים עם הרשויות השונות, היזמים/קבלנים הפוטנציאליים והיועצים החיצוניים לצורך קידום הפרויקט, וכן קבלת החלטות באשר לדרך ניהול המשא ומתן והמגעים עם גורמים אלה, ובחירת הגורמים המתאימים לביצוע הפרויקט.
ב.             לאשר באישור סופי תנאי ההתקשרות עם יועצים חיצוניים, כגון יועצים משפטיים, אדריכלים, פרוגרמטורים, יועצי תנועה ותשתיות וכד'.
ג.               לאשר הנוסח הסופי של ההסכמים השונים עם הרשויות, תוכניות בניין ערים להפקדה וההסכם עם היזם, ולהעבירם, לאחר אישור, לאישורה הסופי של המנהלת.     
ד.             למסור דין וחשבון למנהלת על בסיס חודשי, או לפי דרישה, על קצב התקדמות החתמת הדיירים על הסכמי הבינוי-פינוי עם היזם/קבלן, ומתן הוראות כלליות לחברי המנהלת הנוגעות לקצב ואופן החתמת הדיירים במתחם.   
ד.3        כינוס ישיבות הקבינט, הקוורום הדרוש וקביעת סדר היום
15.          הקבינט יתכנס לישיבה מן המניין בתאריך ובשעה קבועים, אחת לחודש לפחות, בקוורום של לפחות חמישה מבין חברי הקבינט.
16.          ישיבות שלא מן המניין יכונסו על פי החלטת יו"ר הקבינט או לבקשת מחצית מחברי הקבינט שתועבר ליו"ר הקבינט, בקוורום של לפחות חמישה מבין חברי הקבינט .
17.          סדר היום בישיבת הקבינט יקבע על ידי יו"ר הקבינט או לפי בקשת מחצית  מחברי הקבינט שתועבר ליו"ר הקבינט.  
ה. המנהלת
ה.1 חברי המנהלת
18.         המנהלת תורכב מ-עד  20 חברי וועדי הבתים שנבחרו באסיפות הכלליות בכל בניין, ובכללם אלה אשר נבחרו לכהן בקבינט.
19.          יו"ר  הקבינט יכהן גם כיו"ר המנהלת.
ה.2  אחריות המנהלת
20.         לקדם חתימה של בעלי הדירות על ההסכמים עם היזם/קבלן הנבחר,  ולעדכן באופן שוטף את מסד הנתונים וסטטוס הדירות המתחם .
21.         להציג את המידע לדיירים לפי סעיף 14(ג) לעיל.
22.          להעביר לקבינט דין וחשבון חודשי, או על פי דרישה, אודות סטטוס הדירות במתחם ואודות קצב החתמת הדיירים על ההסכמים עם היזם.
23.         לתת מענה יעיל ומהיר לשאלות הדיירים בנוגע לפרויקט ולהוות הכתובת הראשונית והמיידית לבעיות פרטניות של הדיירים בנוגע לפרויקט. 
24.            להקים לנהל ולעדכן באופן שוטף את אתר האינטרנט של הפרויקט.
ה.3  כינוס ישיבות המנהלת, הקוורום הדרוש וקביעת סדר היום
25.          המנהלת תתכנס לישיבה מן המניין בתאריך ובשעה קבועים, אחת לחודשיים, בכדי לגבש הדו"ח שיועבר לקבינט, לקבל סקירות ונתונים, ולדון בכול העניינים הדרושים לקידום/ביצוע הפרויקט.
26.           ישיבות שלא מן המניין יכונסו על פי החלטת יו"ר המנהלת או לבקשת מחצית מחברי המנהלת שתועבר ליו"ר המנהלת, ובקוורום של לפחות 12 חברים.
27.           סדר היום בישיבת המנהלת יקבע על ידי יו"ר המנהלת או לפי בקשת מחצית  מחברי המנהלת שתועבר ליו"ר המנהלת.  
28.         לצורך אישור סופי של הנוסח של ההסכמים השונים עם הרשויות, תוכניות בניין ערים להפקדה וההסכם עם היזם, יידרש קוורום של 65% מהחברים לפחות.
 
29.          לצורך אישור נוסח ההסכם עם היזם יידרש רוב של 70%  מחברי המנהלת. בשאר המקרים נדרש רוב רגיל, ובמקרה של שוויון במספר הקולות, דעתו של היו"ר היא זו אשר תכריע.
30.         החלפה או הוצאה של חבר מנהלת תבוצע בהתאם לכללי התקנון המצוי.
31.    במקרה של התפטרות חבר תפעל המנהלת למלא את מקומו ע"י חבר אחר מהבניין בו נבחר,
          בדרך של הבא בתור או בדרך של קול קורא לבניין לשלוח נציג מוסכם למנהלת.

                                                                         

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*