הודעת הועדה המחוזית על הפקדת התוכנית

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':101-0309914

שם התכנית:רחוב הארזים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 101-0309914

גרסת: הוראות – 50 תשריט – 28

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס מספר התכנית
ביטול 5340
ביטול 2225
ביטול 3926
ביטול 1968
ביטול 62
כפיפות 5166/ ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: ירושלים רחוב: הארזים 14.  ישוב: ירושלים רחוב: איש שלום מרדכי    .

ישוב: ירושלים רחוב: הארזים 12  , 8  , 10  .

קואורדינטה X: 217618

קואורדינטה Y: 631906

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 30263 חלקות במלואן: 27, 29, 45, 48, 49, 50, 51, 52.

גוש: 30263 חלקי חלקות: 33, 37.

מטרת התכנית:

קביעת הוראות לפינוי מבנים קיימים ובניית חדשים בהיקף של 401 יח"ד

עיקרי הוראות התכנית:

 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:

– שינוי מאזור מגורים 1 למגורים ד'.

– שינוי מאזור מגורים 1 לדרך מוצעת.

– שינוי מאזור מגורים 1 לשטח ציבורי פתוח.

– שינוי מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ד'.

– שינוי מאזור מגורים 1 מיוחד לדרך מוצעת.

– שינוי מחצר צמודה לגן ילדים למגורים ד'.

– שינוי משטח ציבורי פתוח למגורים ד'.

– שינוי ממעבר ציבורי להולכי רגל למגורים ד'.

– שינוי ממעבר ציבורי להולכי רגל לשטח ציבורי פתוח.

– שינוי ממעבר ציבורי להולכי רגל לדרך מוצעת.

– שינוי מאזור מגורים 1 למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.

– שינוי מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.

– שינוי ממעבר ציבורי להולכי רגל למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.

 1. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 2. קביעת מספר יח"ד על סך 401 יח"ד.
 3. קביעת בינוי בגובה של 1, 2, 6, 10-19 קומות.
 4. קביעת שטחי בינוי.
 5. קביעת קווי בניין מרביים.
 6. קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית.
 7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 8. קביעת הוראות להריסת מבנים/ גדרות / קירות.
 9. קביעת הוראות בגין עצים לשמירה, להעתקה ולעקירה.
 10. קביעת הוראות בגין אחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת כל הבעלים.
 11. קביעת שלבי ביצוע.
 12. קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.
 13. קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת.
 14. קביעת הוראות סביבתיות.
 15. קביעת הוראות פיתוח.
 16. קביעת הוראות לשימור, שיקום ופיתוח בשטח התכנית.
 17. קביעת הוראות למרחב פתוח למעבר רגלי בין שורות הבניינים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 9100701 טלפון: 02-6290263. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811

בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט – 1989.

דלית זילבר

יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

מחוז ירושלים

13- ( 260AD )  1000597461

נשלח ב כללי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*